Sissy Metzschke moderiert “Friends of Clueso” für MDR Sputnik

16/09/2021

Sissy moderiert “Friends of Clueso” für MDR Sputnik, ein Konzert mit Clueso und Die Fantastischen Vier, Mathea, Sharaktah, Bozza, Bausa und Vize am 22. September in Leipzig.